Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 11. Tổng hợp / 008. Lập báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính

Cho phép lập báo cáo tài chính và quản lý danh sách các báo cáo tài chính đã lập của doanh nghiệp.

Với doanh nghiệp theo TT 200 sẽ bao gồm các báo cáo:

Bảng cân đối kế toán (B01-DN)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B02-DN)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) => Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập theo PP trực tiếp hoặc phương pháp gián tiếp

Thuyết minh báo cáo tài chính (B09-DN)

Với doanh nghiệp theo TT 133 sẽ bao gồm các báo cáo:

Bảng cân đối tài khoản (F01-DNN)

Báo cáo tình hình tài chính (thay thế cho Bảng cân đối kế toán). Báo cáo này gồm 2 mẫu: B01a-DNN và B01b-DNN. => Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01b - DNN thay cho Mẫu số B01a - DNN

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B02-DNN)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (B03-DNN) => Mẫu này không bắt buộc lập.

Thuyết minh báo cáo tài chính (B09-DNN)

Ví dụ

Lập báo cáo tài chính năm 2019 của doanh nghiệp

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Lập báo cáo tài chính" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vào phân hệ Sổ cái bạn chọn 1 trong những báo cáo tài chính muốn lập trong hệ thống sẵn có: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Thuyết minh báo cáo tài chính, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bảng cân đối kế toán bấm nút , hệ thống sẽ cập nhật số liệu theo từng mục. Sau khi đã tính toán xong, bạn bấm  để xem số liệu bảng báo cáo mình đã chọn lập.

Lưu ý: Bạn có thể chọn kỳ kế toán mà mình muốn lập báo cáo bằng cách vào khung Số liệu ở dưới thanh công cụ và chọn kỳ kế toán.

 Xem thêm:

Nhật kí chứng từ ghi sổ

Sổ cái chứng từ ghi sổ

Bảng kê có tài khoản

Bảng kê nợ tài khoản

Cân đối công nợ khách hàng

Bảng cân đối tài khoản

Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666