Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 11. Tổng hợp / 007. Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh

Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh

Cho phép lập chứng từ kết chuyển cuối kỳ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như: kết chuyển doanh thu, kết chuyển chi phí và kết chuyển lãi lỗ. 

Định khoản

1. Kết chuyển lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái:

Nợ TK 413                           Chênh lệch tỷ giá hối đoái

                 Có TK 515                     Doanh thu hoạt động tài chính

2. Kết chuyển lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái:

Nợ TK 635                           Chi phí tài chính

                 Có TK 413                     Chênh lệch tỷ giá hối đoái

3. Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu (TT200):

Nợ TK 511                           Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

              Có TK 521                       Các khoản giảm trừ doanh thu

4. Cuối kỳ kết chuyển doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác:

Nợ TK 511                           Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Nợ TK 515                           Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711                           Thu nhập khác

                 Có TK 911                     Xác định kết quả kinh doanh

5. Cuối kỳ kết chuyển giá vốn hàng hóa, chi phí tài chính, chi phí khác, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:

Nợ TK 911                            Xác định kết quả kinh doanh

         Có TK 632                   Giá vốn hàng bán

         Có TK 635                   Chi phí tài chính

         Có TK 811                   Chi phí khác

         Có TK 641                   Chi phí bán hàng

         Có TK 642                   Chi phí quản lý doanh nghiệp

         Có TK 6421, 6422       (Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp TT133)

6. Cuối kỳ kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:

Nợ TK 911                            Xác định kết quả kinh doanh

                    Có TK 821                  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

7. Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ

Nếu lãi:

Nợ TK 911                           Xác định kết quả kinh doanh

       Có TK 421                    Lợi nhuận chưa phân phối

Nếu lỗ:

Nợ TK 421                           Lợi nhuận chưa phân phối

                 Có TK 911                    Xác định kết quả kinh doanh

Ví dụ

Ngày 28/02/2019, kế toán thực hiện kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh đã thực hiện trong tháng 09/2019.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh" được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

Khai báo các cặp tài khoản kết chuyển cuối kỳ

Trên thanh công cụ bạn vào  chọn “Kết chuyển tài khoản”.

Bạn chọn chức năng Thêm (1), sau đó khai báo cặp tài khoản kết chuyển (2) và bấm Lưu lại (3).

 

Lưu ý: Hệ thống đã xây dựng sẵn hệ thống các cặp tài khoản kết chuyển, bạn có thể khai báo bổ sung hoặc sửa đổi các cặp tài khoản kết chuyển đã có phù hợp với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Sau khi đã khai báo các cặp tài khoản phù hợp với doanh nghiệp, bạn chỉ cần bấm Kết chuyển, phần mềm sẽ tự động tổng hợp lại các nghiệp vụ và đưa vào Kế toán tổng hợp.

Xem thêm:

Nhật kí chứng từ ghi sổ

Sổ cái chứng từ ghi sổ

Bảng kê có tài khoản

Bảng kê nợ tài khoản

Cân đối công nợ khách hàng

Bảng cân đối tài khoản

Lập báo cáo tài chính

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666