Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 06. Kho / B. Xuất kho / 006. Xuất NVL, hàng hóa đi góp vốn đầu tư vào công ty khác

Xuất nguyên vật liệu, hàng hoá góp vốn, đầu tư vào công ty khác

Định khoản

Nợ TK 222, 228

         Có TK 152, 156

Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu xuất nguyên liệu, hàng hoá đưa đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết hoặc đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:

Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho nguyên vật liệu, hàng hóa.

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá.

Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Bộ phận đề xuất nhận nguyên vật liệu, hàng hóa, sau đó đem đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát hoặc vào công ty liên kết.

Ví dụ

Ngày 18/01/2019, xuất nguyên vật liệu góp vốn liên doanh với công ty TNHH Bảo Oanh:

Xi măng số lượng 500kg.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đi góp vốn, đầu tư vào công ty khác" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Kho (1) chọn tính năng Xuất sản xuất (2), bấm nút Thêm (3).

Khai báo các thông tin mặt hàng xuất kho (1) sau đó bấm Lưu lại (2).

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu, có thể tùy chọn khổ giấy in Phiếu xuất.

Sau khi xuất hiện Phiếu Xuất, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm:

Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất

          Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

Xuất hàng hoá mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ

Xuất thẳng gửi bán đại lý

Xuất thẳng cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666