Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 8. Tài sản cố định / A. Tăng TSCĐ / 002. Nhận vốn góp bằng TSCĐ

Nhận vốn góp bằng TSCĐ

Định khoản

Nợ TK 211                               Tài sản cố định hữu hình

Nợ TK 212                               Tài sản cố định thuê tài chính (TT200)

Nợ TK 213                               Tài sản cố định vô hình (TT200)

Nợ TK 217                               Bất động sản đầu tư

         Có TK 4111                    Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ nhận vốn bằng TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Đối với tài sản nhận dưới hình thức góp vốn hoặc giao vốn, doanh nghiệp khi nhận tài sản sẽ nhận luôn Biên bản bàn giao tài sản cố định.

Bên góp vốn (hoặc cấp vốn) và doanh nghiệp (gồm Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị) ký biên bản giao, nhận tài sản.

Kế toán tài sản nhận các chứng từ liên quan đến tài sản (Bản giao nhận TSCĐ, Hợp đồng góp vốn...), đồng thời ghi sổ kế toán.

Ví dụ

Ngày 08/02/2019, công ty TNHH Đạt Tiến góp vốn đầu tư bằng dây chuyền sản xuất ALT:

Giá trị đánh giá là 7.000.000.000đ.

Thời gian sử dụng 15 năm.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Nhận vốn góp bằng TSCĐ" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ nhận vốn góp bằng TSCĐ

Trên phân hệ Sổ cái (1) chọn tính năng Chứng từ tổng hợp (2), bấm nút Thêm (3).

Hạch toán chứng từ nhận vốn góp bằng tài sản (1), sau đó bấm Lưu lại (2).

Bước 2: Trích khấu hao TSCĐ

Vào phân hệ Tài Sản Cố Định (1) chọn tính năng Cập nhật tài sản (2), bấm nút Thêm (3).

Bạn khai báo thông tin TSCĐ vừa nhập mua, nguyên giá, thời gian, thời hạn sử dụng (1) sau đó bấm Lưu lại (2).

Sau khi Lưu lại, phần mềm sẽ tự động cập nhật nguyên giá của TSCĐ ở cột nguyên giá (1), bạn nhập lại số 0 vào ô thứ 2 (2) là số giá trị đã khấu hao, bấm ENTER và chọn YES (3), phần mềm tự động tính giá trị còn lại của TSCĐ ở ô số 4.

Sau khi hoàn tất các bước thực hiện, màn hình sẽ hiển thị đầy đủ như hình dưới đây và bạn chỉ cần chọn tính năng , phần mềm sẽ tính giá trị khấu trao trích từng tháng cho TSCĐ đã chọn.

Để hạch toán giá trị khấu hao của từng tháng sang chứng từ kế toán tổng hợp, bạn chọn tính năng “Hạch toán”.

 Xem thêm

Mua mới TSCĐ

Nhận tài trợ, biếu tằng TSCĐ đưa vào sử dụng

Xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng

TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng

Tăng TSCĐ thuê tài chính

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666